วาระประชุมประจำเดือน (กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา)


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์18 ก.พ. 2564 19:33โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1

ผลการพิจารณาคัดลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

วาระประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 19:00โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 18:46 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต ]


การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE  Online
                    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้เปิดหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการอบรม จำนวน ๖๐  วัน  เริ่มพัฒนาตั้งแต่วันที่    ธันวาคม  ๒๕๖๑ - ๓๐  มกราคม ๒๕๖๒  จำนวน    รุ่น โดยมีครูผู้ช่วยสมัครเข้ารับการพัฒนา จำนวน ๖๐  คน  โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้
               ๑)      วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ประชุมครูผู้ช่วยเพื่อรับฟัง ชี้แจง กระบวนการ หลักสูตรการพัฒนา  โดยได้จัดกลุ่มทั้งหมด ๑๐ กลุ่ม (ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ) พร้อมพบ Admin ประจำกลุ่ม ซึ่งครูผู้ช่วยต้องเริ่มพัฒนาตนเอง จำนวน ๒ หมวด (ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรหมวดที่ ๑ จำนวน ๖ รายวิชา  (๑๒  ชั่วโมง)   หมวดที่ ๒  จำนวน  ๗  รายวิชา ( ๑๔ ชั่วโมง)
               ๒)      วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการพัฒนาพบกลุ่ม โดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) พบ Admin ประจำกลุ่ม ส่งชื่อเรื่อง /โครงการที่จะนำเสนอ
               ๓)      วันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทดสอบเพื่อรับรองความรู้ในระบบ (Post –Test) ของหมวด

ที่ ๑  การปฏิบัติตน

     ๔)  วันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ผู้เข้ารับการพัฒนา ส่งแผนงาน /โครงการหรือชิ้นงานตามเนื้อหา

                   หมวดที่ ๑  ตามที่นำเสนอในวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้กรรมการฯ ให้คะแนน

     ๕) วันที่ ๑ มกราคม – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ครูผู้ช่วยพัฒนาในระบบ หมวดที่ ๒ การปฏิบัติงาน

               ๖) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ พบกลุ่ม PLC และแสดงผลงานในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒)

               ๗) วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒  ทดสอบเพื่อรับรองความรู้ในระบบ (Post –Test) ของหมวดที่ ๒

               ๘) วันที่ ๒๘ –  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  ประเมินผล และสรุปผลการพัฒนา

                   -  ผลการประเมินผ่าน  รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ได้จากระบบ

                   -  ผลการประเมินไม่ผ่าน ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินฯ

          ๒. โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

              ด้วยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน

มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยุทธศาสตร์ชาติ

( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบในรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ตามหนังสือ (ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/๓๗๓๓ ลว. ๒๖ พ.ย.๒๕๖๑

วาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 23:59โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 19:24 ]

วิสัยทัศน์  (Vision) 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ก้าวทันยุคไทยเลย ๔.๐

พันธกิจ  (Mission)

1. สนับสนุนนโยบายขององค์กร ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ื่องและมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพท่ี่ีเข้มแข็ง เพ่ื่อนำไปสู่คุณภาพของงาน

3. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ส่งเสริม สนับสนุนให้ขวัญและกำลังใจผู้ท่ี่มีผลงาน ดีเด่น

นโยบายการบริหารงาน  (Policy) 

1. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan)

2. ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทุกรูปแบบ ก้าวทันเทคโนโลยีท่ี่ทันสมัยและนำมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4. ให้การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้ท่ี่มีผลงานดีเด่น ให้ได้รับรางวัล

5. นำกิจกรรม  5  ส  มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ื่องและสม่ำเสมอ

6. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมี  Service mind  มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

              ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะเปิดหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการอบรม จำนวน  ๖๐  วัน โดยจะทำการเปิดระบบวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑ - ๓๐  มกราคม ๒๕๖๒  จำนวน    รุ่น รุ่นละ  ๑๐๐  คน

ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งหนังสือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบแล้ว ตามหนังสือ สพป.ลย.๑ ที่ ศธ

๐๔๑๓๖/๓๔๐๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน 2561 โดยให้โรงเรีียนแจ้งให้ครูผู้ช่วยในสังกัดทราบ และดำเนินการ ดังนี้

 ๑. ให้ครูผู้ช่วยสมัครเป็นสมาชิก TEPE  Online  ทางเว็ปไซต์ https://www.tepeonline.org

 ๒. แจ้งแบบตอบรับการเข้ารับการพัฒนาฯ ให้ สพป.ลย.๑ ภายในวันท่ี ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 ๓. สมัครเข้ากลุ่มไลน์ ครูผู้ช่วยเลย ๑ (ตาม QR  Code) ท่ี่ส่งให้ตามหนังสือที่แจ้ง และแจ้งรายชื่อทางไลน์

 ๔. รายละเอียด การประชุม พบกลุ่ม PLC และ Admin  ของแต่ละกลุ่มสาระฯ นั้น จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง


วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยBori PATO   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 00:21 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต ]


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


๑.การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๑   

.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้เขตสุจริต) และศึกษาดูงาน  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ / เขื่อนอุบลรัตน์  (๑๙- ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-4 of 4