วาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 23:59โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 19:24 ]

วิสัยทัศน์  (Vision) 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ก้าวทันยุคไทยเลย ๔.๐

พันธกิจ  (Mission)

1. สนับสนุนนโยบายขององค์กร ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ื่องและมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพท่ี่ีเข้มแข็ง เพ่ื่อนำไปสู่คุณภาพของงาน

3. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ส่งเสริม สนับสนุนให้ขวัญและกำลังใจผู้ท่ี่มีผลงาน ดีเด่น

นโยบายการบริหารงาน  (Policy) 

1. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan)

2. ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทุกรูปแบบ ก้าวทันเทคโนโลยีท่ี่ทันสมัยและนำมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4. ให้การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้ท่ี่มีผลงานดีเด่น ให้ได้รับรางวัล

5. นำกิจกรรม  5  ส  มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ื่องและสม่ำเสมอ

6. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมี  Service mind  มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

              ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะเปิดหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการอบรม จำนวน  ๖๐  วัน โดยจะทำการเปิดระบบวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑ - ๓๐  มกราคม ๒๕๖๒  จำนวน    รุ่น รุ่นละ  ๑๐๐  คน

ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งหนังสือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบแล้ว ตามหนังสือ สพป.ลย.๑ ที่ ศธ

๐๔๑๓๖/๓๔๐๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน 2561 โดยให้โรงเรีียนแจ้งให้ครูผู้ช่วยในสังกัดทราบ และดำเนินการ ดังนี้

 ๑. ให้ครูผู้ช่วยสมัครเป็นสมาชิก TEPE  Online  ทางเว็ปไซต์ https://www.tepeonline.org

 ๒. แจ้งแบบตอบรับการเข้ารับการพัฒนาฯ ให้ สพป.ลย.๑ ภายในวันท่ี ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 ๓. สมัครเข้ากลุ่มไลน์ ครูผู้ช่วยเลย ๑ (ตาม QR  Code) ท่ี่ส่งให้ตามหนังสือที่แจ้ง และแจ้งรายชื่อทางไลน์

 ๔. รายละเอียด การประชุม พบกลุ่ม PLC และ Admin  ของแต่ละกลุ่มสาระฯ นั้น จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง


Comments