วาระประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 19:00โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 18:46 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต ]

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE  Online
                    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้เปิดหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการอบรม จำนวน ๖๐  วัน  เริ่มพัฒนาตั้งแต่วันที่    ธันวาคม  ๒๕๖๑ - ๓๐  มกราคม ๒๕๖๒  จำนวน    รุ่น โดยมีครูผู้ช่วยสมัครเข้ารับการพัฒนา จำนวน ๖๐  คน  โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้
               ๑)      วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ประชุมครูผู้ช่วยเพื่อรับฟัง ชี้แจง กระบวนการ หลักสูตรการพัฒนา  โดยได้จัดกลุ่มทั้งหมด ๑๐ กลุ่ม (ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ) พร้อมพบ Admin ประจำกลุ่ม ซึ่งครูผู้ช่วยต้องเริ่มพัฒนาตนเอง จำนวน ๒ หมวด (ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรหมวดที่ ๑ จำนวน ๖ รายวิชา  (๑๒  ชั่วโมง)   หมวดที่ ๒  จำนวน  ๗  รายวิชา ( ๑๔ ชั่วโมง)
               ๒)      วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการพัฒนาพบกลุ่ม โดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) พบ Admin ประจำกลุ่ม ส่งชื่อเรื่อง /โครงการที่จะนำเสนอ
               ๓)      วันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทดสอบเพื่อรับรองความรู้ในระบบ (Post –Test) ของหมวด

ที่ ๑  การปฏิบัติตน

     ๔)  วันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ผู้เข้ารับการพัฒนา ส่งแผนงาน /โครงการหรือชิ้นงานตามเนื้อหา

                   หมวดที่ ๑  ตามที่นำเสนอในวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้กรรมการฯ ให้คะแนน

     ๕) วันที่ ๑ มกราคม – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ครูผู้ช่วยพัฒนาในระบบ หมวดที่ ๒ การปฏิบัติงาน

               ๖) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ พบกลุ่ม PLC และแสดงผลงานในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒)

               ๗) วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒  ทดสอบเพื่อรับรองความรู้ในระบบ (Post –Test) ของหมวดที่ ๒

               ๘) วันที่ ๒๘ –  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  ประเมินผล และสรุปผลการพัฒนา

                   -  ผลการประเมินผ่าน  รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ได้จากระบบ

                   -  ผลการประเมินไม่ผ่าน ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินฯ

          ๒. โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

              ด้วยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน

มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยุทธศาสตร์ชาติ

( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบในรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ตามหนังสือ (ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/๓๗๓๓ ลว. ๒๖ พ.ย.๒๕๖๑
Ċ
นางนิราพร โสดาวิชิต,
12 ธ.ค. 2561 18:45
ĉ
นางนิราพร โสดาวิชิต,
12 ธ.ค. 2561 18:42
Ċ
นางนิราพร โสดาวิชิต,
12 ธ.ค. 2561 18:44
Comments