บุคลากร : Personel

ผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑

นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑

นางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑.บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของ

   ข้าราชการในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยความถูก 

   ต้อง เรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓.ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

๔.พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน เสนอความเห็นก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

   ตามลำดับ

๕.ปฏิบิตงานการฝึกอบรมพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง

            ๕.๑ ผู้บริหารการศึกษา

            ๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา

            ๕.๓ ศึกษานิเทศก์

            ๕๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖.การฝึกอบรมพัฒนาตามความต้องการ

๗.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม KM

๘.ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ความร่วมมือหน่วย 

   งาน อื่นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


นางปิยพร ราชโส
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คนที่ ๑

๒.งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

๓.การประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการฝึกอบรมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ

๔.สำรวจข้อมูลและรวบรวมข้อมูลความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

๕.วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา

๖.แผนงานโครงการฝึกอบรมพัฒนา

๗.งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ

๘.การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชกาครู และบุคลากรทางการศึกษา(ควบคุมภายใน)

๙. งานธุรการของกลุ่มงาน

๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายComments