นโยบาย : Policy

วิสัยทัศน์ ( vision)

พัฒนาองค์กร  เพื่อความสุข  ก้าวทันยุค  ไทยเลย  4.0ค่านิยมร่วม (Shared Values)

“บริการด้วยใจ  โปร่งใส  ฉับไว  ด้วยคุณภาพ”พันธกิจ (Mission)

1. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ปี ของกลุ่มที่มุ่งเน้นการใช้ขบวนการประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. แสวงหาขบวนการประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 เพิ่มประสิทธิภาพขบวนการฝึกอบรม

4. พัฒนาระบบการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

5. กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองตามความสนใจและสอดคล้องกับ ID Plan ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. (10,000 บาท / คน/ ปี) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาเป้าประสงค์ (Objective)

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ตามหลักสมรรถนะ สู่ความเป็นมืออาชีพ ภายในปี 2562

2. มีขบวนการประสิทธิภาพสูงอย่างหลากหลายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) โดยใช้หลักสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของขบวนการฝึกอบรม ในระดับมากขึ้นไป

4.. มีระบบการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ตามหลักสมรรถนะ สู่ความเป็นมืออาชีพ ภายในปี 2562

2. ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อขบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อขบวนการฝึกอบรม

4. ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อระบบการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ


Comments