ขั้นตอนการให้บริการ

การส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม ประชุม สัมมนาให้ส่งทางไลน์กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สพป.ลย.1 ตาม QR Code ข้างล่างนี้ข่าวสารเดือนกรกฏาคม 2563
Ċ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1,
10 ก.ค. 2563 06:46
Ċ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1,
10 ก.ค. 2563 06:38
Comments