ขอบข่ายภารกิจ : Structure

ดร. รอง ปัญสังกา
ผอ.สพป.ลย.๑

นายยืนยง ปาลี 
รอง ผอ.สพป.ลย.๑

นางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางปิยพร ราชโส
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม

Ċ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1,
10 ก.ค. 2562 20:20
Ċ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1,
13 ก.ค. 2563 01:04
Ċ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1,
10 ก.ค. 2562 00:02
Comments