news-group‎ > ‎

ข่าวจาก-กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์11 มิ.ย. 2562 07:42โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 00:15 ]

       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วันที่ 6-9 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา โดยมี ท่านดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยผู้บริหารและคณะครูทุกท่านได้นั่งสมาธิภาวนา เพื่อนำพระพุทธศาสนาไปพัฒนานิสัยให้กับลูกศิษย์ ให้เป็นคนเก่ง ดี มีศีลธรรมต่อไป
       
ภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

การพัฒนาผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน ของ สพฐ. ปี 2561

โพสต์5 ธ.ค. 2561 21:22โดยadmin loei1   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 19:51 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 คน ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาคเช้า
 1. ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (ดร.รอง ปัญสังกา) พบผู้เข้ารับการอบรมฯ
 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน
  1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  (โดย.กลุ่มอำนวยการ)
  2. งานธุรการ  (โดย.กลุ่มอำนวยการ)
  3. งานพัสดุ  (โดย.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
 4. เวลา 11.00 น. รับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย.นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference)
  1. youtube.com/obectvonline
  2. obec.tv
  3. facebook.com/obectvonline
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
 1. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดย.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference)
  1. youtube.com/obectvonline
  2. obec.tv
  3. facebook.com/obectvonline
 2. หน้าที่/บทบาท ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โดย.ดร.วีระพงษ์ อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1
 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน
  1. งานข้อมูลสารสนเทศ  (โดย.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV  (โดย.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

เอกสารประกอบ สพฐ.
 1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://goo.gl/XaV6r7
 2. แบบสอบถามข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  https://goo.gl/forms/AoTtA1vj1tmM0aam2
 3. แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน http://bit.ly/2PWqGVg
เอกสารประกอบบรรยายวิทยากร สพป.เลย เขต 1
 1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน /งานธุรการ  (โดย.กลุ่มอำนวยการ)

  วิดีโอ YouTube

 2. ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ (โดย.กลุ่มอำนวยการ) http://gg.gg/cmaio
 3. งานพัสดุ  (โดย.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
 4. งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV (โดย.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

  พัฒนาธุรการโรงเรียนเนื้อหาที่ 4-5

แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์17 ต.ค. 2561 00:03โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 01:01 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ดาวน์โหลดแนวทางการปฎิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1-3 of 3