กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ก.ค. 2562 00:21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข แผน
12 ก.ค. 2562 00:21 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข แผน
12 ก.ค. 2562 00:20 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง ประจำปี 2562
12 ก.ค. 2562 00:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 00:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 00:16 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 ก.ค. 2562 00:16 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 ก.ค. 2562 00:16 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 ก.ค. 2562 00:14 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 ลบ โครงการ
12 ก.ค. 2562 00:14 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 ลบ โครงการ 2561
12 ก.ค. 2562 00:13 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข แผน
12 ก.ค. 2562 00:13 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข แผน
12 ก.ค. 2562 00:12 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง แผน
12 ก.ค. 2562 00:11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนดำรงตำแหน่งครู โดย TEPE Onlline รุ่นที่ 12562.pdf กับ โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนดำรงตำแหน่งครู โดย TEPE Onlline รุ่นที่ 1/2562
12 ก.ค. 2562 00:10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนดำรงตำแหน่งครู โดย TEPE Onlline รุ่นที่ 1/2562
12 ก.ค. 2562 00:00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf กับ การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
11 ก.ค. 2562 23:59 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
11 ก.ค. 2562 19:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562
11 ก.ค. 2562 19:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หนุ่ยชื่อโครงการจะได้ตรงกับเรื่องคะ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562
11 ก.ค. 2562 02:07 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนดำรงตำแหน่งครู โดย TEPE Onlline รุ่นที่ 1/2562
11 ก.ค. 2562 02:06 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนดำรงตำแหน่งครู โดย TEPE Onlline รุ่นที่ 1/2562
10 ก.ค. 2562 23:09 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562
10 ก.ค. 2562 23:08 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
10 ก.ค. 2562 23:07 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 สพป.ลย1 วันที่ 6-9 มิ.ย.2562
10 ก.ค. 2562 21:54 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า