กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 มิ.ย. 2561 06:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม60-64.pdf กับ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
26 มิ.ย. 2561 06:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
26 มิ.ย. 2561 06:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
26 มิ.ย. 2561 06:13 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
26 มิ.ย. 2561 06:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf กับ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
26 มิ.ย. 2561 06:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
26 มิ.ย. 2561 06:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
26 มิ.ย. 2561 06:09 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
26 มิ.ย. 2561 06:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
26 มิ.ย. 2561 06:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
26 มิ.ย. 2561 06:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
26 มิ.ย. 2561 06:06 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
9 พ.ค. 2561 23:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
9 พ.ค. 2561 19:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
9 พ.ค. 2561 08:51 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการ 2561
9 พ.ค. 2561 08:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการ
9 พ.ค. 2561 08:50 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการ
9 พ.ค. 2561 08:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ติดต่อ-สอบถาม
9 พ.ค. 2561 08:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 5570.jpg กับ ติดต่อ-สอบถาม
9 พ.ค. 2561 08:47 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ติดต่อ-สอบถาม
9 พ.ค. 2561 08:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล For Smart & Computer.pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
9 พ.ค. 2561 03:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
9 พ.ค. 2561 03:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
6 เม.ย. 2561 02:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
6 เม.ย. 2561 01:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า