กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ต.ค. 2561 07:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ระเบียบวาระการประชุมตุลาคม 2561.pdf กับ วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 07:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 8701328148140.jpg กับ วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 07:36 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ระเบียบวาระการประชุมตุลาคม 2561.docx กับ วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 07:35 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ ระเบียบวาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561.pdf จาก วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 07:35 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ ระเบียบวาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561.docx จาก วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:22 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
17 ต.ค. 2561 00:21 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
17 ต.ค. 2561 00:21 นางนิราพร โสดาวิชิต แก้ไข วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:20 นางนิราพร โสดาวิชิต แนบ 538817.jpg กับ วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน (กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา)
17 ต.ค. 2561 00:11 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
17 ต.ค. 2561 00:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ระเบียบวาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561.pdf กับ วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ระเบียบวาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561.docx กับ วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ qr-code (1).png กับ วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
17 ต.ค. 2561 00:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 v.2.0.pdf กับ แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17 ต.ค. 2561 00:04 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17 ต.ค. 2561 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
16 ต.ค. 2561 02:04 นางนิราพร โสดาวิชิต แก้ไข หน้าแรก
16 ต.ค. 2561 02:04 นางนิราพร โสดาวิชิต แนบ qr-code (1).png กับ หน้าแรก
16 ต.ค. 2561 02:02 นางนิราพร โสดาวิชิต แก้ไข หน้าแรก
16 ต.ค. 2561 02:01 นางนิราพร โสดาวิชิต แก้ไข หน้าแรก
16 ต.ค. 2561 01:57 นางนิราพร โสดาวิชิต แก้ไข หน้าแรก
16 ต.ค. 2561 00:33 นางนิราพร โสดาวิชิต แก้ไข วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561