กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ค. 2562 21:53 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
10 ก.ค. 2562 21:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2562 21:30 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ข้อมูลสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2562 20:55 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:54 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:51 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:51 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:50 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:49 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:47 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:45 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:43 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:40 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
10 ก.ค. 2562 20:20 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 20:17 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 20:13 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 20:09 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ นางนิราพร โสดาวิชิต.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 00:07 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ 1386140669-person.jpg กับ หน้าแรก
10 ก.ค. 2562 00:02 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ นางปิยพร ราชโส.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
2 ก.ค. 2562 01:44 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
2 ก.ค. 2562 01:18 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
2 ก.ค. 2562 01:08 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
2 ก.ค. 2562 01:07 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
2 ก.ค. 2562 00:34 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
2 ก.ค. 2562 00:34 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สร้าง คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร