หน้าแรก

ข่าวจากกลุ่มพัฒนาครูฯ

  • แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดแนวทางการปฎิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ส่ง 17 ต.ค. 2561 01:01 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารประจำเดือน

  • วาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วิสัยทัศน์  (Vision) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ก้าวทันยุคไทยเลย ๔.๐พันธกิจ  (Mission)1. สนับสนุนนโยบายขององค์กร ให้เป็นไปอย ...
    ส่ง 14 พ.ย. 2561 19:24 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
  • วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา๑.การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๑   ๒.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัต ...
    ส่ง 17 ต.ค. 2561 00:21 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »