หน้าแรก

ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารประจำเดือน

  • วาระประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE  Online                    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้เปิดหล ...
    ส่ง 12 ธ.ค. 2561 18:46 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต
  • วาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วิสัยทัศน์  (Vision) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ก้าวทันยุคไทยเลย ๔.๐พันธกิจ  (Mission)1. สนับสนุนนโยบายขององค์กร ให้เป็นไปอย ...
    ส่ง 14 พ.ย. 2561 19:24 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
  • วาระการประชุมเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา๑.การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๑   ๒.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัต ...
    ส่ง 17 ต.ค. 2561 00:21 โดย นางนิราพร โสดาวิชิต
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »