กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1

(Teacher Development and Educational Personnel : LOEI1)

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผอ.สพป.ลย.1

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

รอง ผอ.สพป.ลย.1

นางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผอ.กลุ่มฯ