กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1

(Teacher Development and Educational Personnel : LOEI1)

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผอ.สพป.ลย.1

ายวรรณที  ศรีโนนยาง

รอง ผอ.สพป.ลย.1

นางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    ภาพกิจกรรมวันครูครั้งที่ 67 ปี พ.ศ. 2566

                                           ภาพกิจกรรมงานเกษียณ ประจำปี 2565