กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมอบรมธรรมะข้าราชการครู

งานวันครู 2563

อบรมครูผู้ช่วยระบบ TEPE Online ปี 2562