กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1

(Teacher Development and Educational Personnel : LOEI1)

นายรัฐอิสรา กงวงษ์ผอ.สพป.ลย.1

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่างรอง ผอ.สพป.ลย.1

นางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผอ.กลุ่มฯ