การพัฒนาผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน ของ สพฐ. ปี 2561

วันที่โพสต์: Dec 06, 2018 5:22:39 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 คน ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาคเช้า

  1. ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.

  2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (ดร.รอง ปัญสังกา) พบผู้เข้ารับการอบรมฯ

  3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน

   1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โดย.กลุ่มอำนวยการ)

   2. งานธุรการ (โดย.กลุ่มอำนวยการ)

  4. งานพัสดุ (โดย.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

  5. เวลา 11.00 น. รับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย.นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference)

  6. youtube.com/obectvonline

  7. obec.tv

  8. facebook.com/obectvonline

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

 1. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference)

  1. youtube.com/obectvonline

  2. obec.tv

  3. facebook.com/obectvonline

 2. หน้าที่/บทบาท ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย.ดร.วีระพงษ์ อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน

   1. งานข้อมูลสารสนเทศ (โดย.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

   2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV (โดย.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

เอกสารประกอบ สพฐ.

  1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://goo.gl/XaV6r7

  2. แบบสอบถามข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน https://goo.gl/forms/AoTtA1vj1tmM0aam2

  3. แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน http://bit.ly/2PWqGVg

เอกสารประกอบบรรยายวิทยากร สพป.เลย เขต 1

  1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน /งานธุรการ (โดย.กลุ่มอำนวยการ)

  1. ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ (โดย.กลุ่มอำนวยการ) http://gg.gg/cmaio

 1. งานพัสดุ (โดย.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

  1. งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV (โดย.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

พัฒนาธุรการโรงเรียนเนื้อหาที่ 4-5