อบรมการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา