ขั้นตอนการให้บริการ

การส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม ประชุม สัมมนาให้ส่งทางไลน์กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ลย.1 ตาม QR Code ข้างล่างนี้

ข่าวสารเดือนกรกฏาคม 2563