บุคลากร : Personel

๑.บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยความถูก

ต้อง เรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓.ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

๔.พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน เสนอความเห็นก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามลำดับ

๕.ปฏิบิตงานการฝึกอบรมพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง

๕.๑ ผู้บริหารการศึกษา

๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา

๕.๓ ศึกษานิเทศก์

๕๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖.การฝึกอบรมพัฒนาตามความต้องการ

๗.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม KM

๘.ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ความร่วมมือหน่วย

งาน อื่นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย