โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1