แผนงาน/โครงการประจำปี 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย "ครู 4.0" ประจำปี 2564

13 - 14 กันยายน 2564